Thursday, June 23, 2011

Mưa hạ

Mai anh về cầm tay em nói nhỏ
Cô bé thật hiền chớ để ai thương
Có mổi bài thơ nhưng quên hết chữ
Chỉ nhớ một điều...thôi chẳng nói đâu!
Buổi sáng trời mưa, mưa giăng lối cũ
Anh nhớ một người...người ấy em ơi
Ai biết vì ai nên mưa thế mãi
Bên ấy, bên này ...ở giửa là mưa.
ttng

Mùa Phượng