Saturday, August 30, 2014

Bóng tà dương.

Tà dương ai thả trên sông
Nghiêng nghiêng chiều tím thinh không chốn này


1 comment: